แจ้งมายังสมาชิก จะทำการ ปิด เว็บไซต์วัดป่า ในเดือนสิงหาคมนี้ สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารเว็บไซต์วัดป่าได้ทาง www.facebook.com/webwatpa

 
 
ย้อนอดีต : ชมภาพพระกรรมฐาน 60 รูป เจริญพระพุทธมนต์พิธีบำเพ็ญมหากุศล เนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี ธปท.

 
ย้อนอดีต : ชมภาพพระกรรมฐานเจริญพระพุทธมนต์พิธีบำเพ็ญมหากุศล เนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี ธปท.1. พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) ต.บ้านตาด อ. เมือง จ.อุดรธานี


2. พระพุทธพจนวราภรณ์ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่


3. พระเทพวิสุทธิมงคล (หลวงปู่ศรี มหาวีโร) วัดป่าประชาคมวนาราม(ป่ากุง) ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด


4. พระอาจารย์ บุญมี ปริปุณฺโณ วัดป่าบ้านนาคูณ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี


5. พระอาจารย์ เพียร วิริโย วัดป่าหนองกอง ต.บ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี


6. พระอาจารย์ บุญเพ็ง เขมาภิรโต วัดถ้ำกลองเพล ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู


7. พระอาจารย์ ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี


8. พระครูการุณย์ธรรมนิวาส (หลวงปู่หลวง กตปุญฺโญ) วัดป่าสำราญนิวาส ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง


9. พระญาณวิศิษฏ์ (ทอง จนฺทสิริ) วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ


10. พระเทพเมธาภรณ์ (เอื้อม ชุตินฺธโร) วัดสนามพราหมณ์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี


11. พระอาจารย์ ปรีดา(ทุย) ฉนฺทกโร วัดป่าดานวิเวก อ.ปากคาด จ.หนองคาย


12. พระอาจารย์ บัวเกตุ ปทุมสิโร วัดแม่ปาง ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน


13. พระอาจารย์ เผย วิริโย วัดถ้ำผาปู่ ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย


14. พระอาจารย์ อุทัย สิริธโร วัดถ้ำพระภูวัว ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.หนองคาย


15. พระอาจารย์ ฟัก สนฺติธมฺโม วัดเขาน้อยสามผาน ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี


16. พระอาจารย์ อ้ม สุขกาโม วัดป่าภูผาผึ้ง ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร


17. พระอาจารย์ อุ่นหล้า ฐิตธมฺโม วัดป่าแก้วชุมพล ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร


18. พระอาจารย์ ทองอินทร์ กตปุญฺโญ วัดผาน้ำทิพย์ ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด


19. พระอาจารย์ บุญกู้ อนุวฑฺฒโน วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพฯ


20. พระครูถาวรธรรมโกศล (พระอาจารย์ด้วง) วัดโยธานิมิตร อ.เมือง จ.อุดรธานี


21. พระครูวิทิตศาสนกิจ(ไพโรจน์ วิโรจโน) วัดดอยปุย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่


22. พระวิสุทธิสังวรเถร (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) วัดหนองป่าพง ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลราชธานี


23. พระอาจารย์ ประสิทธิ์ ปุญฺญมากโร วัดป่าหมู่ใหม่ ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่


24. พระอาจารย์ สนอง กตปุญฺโญ วัดสังฆทาน ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี


25. พระอาจารย์ อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก วัดป่านาคำน้อย ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี


26. พระครูสมณกิจจาทร (สว่าง โอภาโส) วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี


27. พระครูเกษมวรกิจ (วิชัย เขมิโย) วัดถ้ำผาจม อ.แม่สาย จ.เชียงราย


28. พระอาจารย์ คูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง บ.ภูดิน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี


29. พระอาจารย์ เมือง พลวฑฺโฒ วัดป่ามัชฌิมวาส ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์


30. พระอาจารย์ อ่ำ ธมฺมกาโม วัดป่าเขาเขียว ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก


31. พระอาจารย์ สำรวม สิริภทฺโท วัดไกลกังวล ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท


32. พระอาจารย์ คลาด ครุธมฺโม วัดบางเตย ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา


33. พระอาจารย์ สุธรรม สุธมฺโม วัดป่าหนองไผ่ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร


34. พระอาจารย์ บุญทัน ฐิตสีโล วัดเขาเจริญธรรม อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์


35. พระอาจารย์ กัณหา สุขกาโม วัดแพร่ธรรมาราม ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่


36. พระอาจารย์ ณรงค์ อาจาโร วัดป่ากกสะทอน ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี


37. พระอาจารย์ สมหมาย อตฺตมโน วัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี


38. พระอาจารย์ สุชิน ปริปุณฺโณ วัดธรรมสถิต ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง


39. พระครูสมุห์ พิชิต(โอ) ฐิตวีโร วัดจันทาราม(ท่าซุง) ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี


40. พระอาจารย์ จีรวัฒน์ อตฺตรกฺโข วัดป่าไชยชุมพล ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์


41. พระอาจารย์ อุทัย(ติ๊ก) ฌานุตฺตโม วัดป่าบ้านห้วยลาด ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย


42. พระอาจารย์ บุญช่วย ปญฺญวนฺโต วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี


43. พระอาจารย์ บุญมี ธมฺมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี


44. พระอาจารย์ อนันต์ อกิญฺจโน วัดมาบจันทร์ ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง


45. พระอาจารย์ นิพนธ์ อภิปสนฺโน วัดป่าบ้านใหม่เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี


46. พระอาจารย์ สวัสดิ์ ปิยธมฺโม วัดป่าคูขาด ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม


47. พระอาจารย์ วิสิทธิ์(ลาย) สนฺติงฺกโร วัดป่าภูสังฆารามฯ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี


48. พระอาจารย์ เฉลิม ธมฺมธโร วัดป่าภูแปก ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย


49. พระอาจารย์ สงบ มนสฺสนฺโต วัดป่าสันติธรรม ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี


50. พระอาจารย์ ชิต ฐิตจิตฺโต วัดป่าดงคล้อ ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์


51. พระอาจารย์ อัครเดช(ตั๋น) ฐิรจิตฺโต สำนักสงฆ์บุญญาวาส ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี


52. พระอาจารย์ นพดล นนฺทโน วัดป่าดอยลับงา อ.เมือง จ.กำแพงเพชร


53. พระอาจารย์ ถาวร ฐานวโร วัดป่าเหวไฮ ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี


54. พระอาจารย์ ภูสิต(จันทร์) ขนฺติธโร วัดป่าหลวงตาบัว อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี


55. พระอาจารย์ สมเดช สิริจนฺโท วัดเขาถ้ำโบสถ์ ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี


56. พระอาจารย์ มานะ(หมู) ฉนฺทสาโร วัดป่าเทอดพระเกียรติสิริธร อ.นาแห้ว จ.เลย


57. พระอาจารย์ สุนทร ฐิติโก วัดป่าหลวงตามหาบัวธรรมเจดีย์ (ร้อยก้อน) อ.หนองแสง จ.อุดรธานี


58. พระอาจารย์ ทวีศักดิ์(เล็ก) สุจิตฺโต วัดถ้ำดอยลาน ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก


59. พระอาจารย์ กุศล ฐิตกุสโล วัดหนองบัว อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์


60. พระอาจารย์ พฤกษ์ สุทฺธิญาโณ วัดป่าเขาเขียว ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


*** หมายเหตุ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดชนะสงคราม ไม่ได้มาเนื่องจากเกิดอาการอาพาธ ***

ภาพจาก www.luangta.com
ผู้ส่ง : ศิษย์วัดป่าบ้านตาด
[3.9.2547 | 09:41]

 
 
1  

สาธุ อนุโมทนาบุญ ด้วยค่ะ ขอบคุณที่ทำให้รู้จักพระปฎิบัติดี ปฎิบัติชอบ อีกหลายองค์

ผู้ตอบ :  ลักษณ์ [7.9.2547 | 09:10]

 

 
2  

ไม่มีอะไรนอกจากอนุโมทนาครับขอให้ท่านที่รวมงานนี้จงมีความสุขครับ

ผู้ตอบ :  prayut [19.3.2548 | 11:29]

 

 
3  

เป็นประวัติที่ดีมากๆทำให้ได้รู้จักพระอาจารย์หลายๆท่าน ^_^

ผู้ตอบ :  หนุ่มนักศึกษา [31.8.2549 | 10:19]

 

 
4  

ขอบคุณมากค่ะ สำหรับข้อมูลดี ๆ แบบนี้ ดีใจที่ได้ชมบารมีของครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ กำลังจะเดินทางไปปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่เผย วิริโยค่ะ เพื่อนรุ่นพี่ที่รู้จักกันได้แนะนำให้ไปปฏิบัติธรรมดู เลยมาหาข้อมูลได้ชมบารมีท่านก่อนค่ะ

ผู้ตอบ :  สไบ [16.10.2553 | 16:48]

 

 
5  

อนุโมทนาสาธุ

ผู้ตอบ :  จุฑามาศ ปัททุม [16.11.2553 | 20:52]

 

 
6  

อนุโมทนา...

ผู้ตอบ :  pop [27.11.2553 | 03:19]

 

 
7  

ขออนุญาตค่ะ...เช้าวันนี้ตอนประมาณตี3 องค์หลวงตามหาบัวได้ละสังหารจากเราไปแล้ว..ทางทีมงานจะจัดรถเพื่อไปกราบสังหารองค์หลวงตาหรือเปล่าค่ะ ช่วยแจ้งข่าวด้วย..
อยากไปกราบ(พระสุปติปันโน)เพื่อส่งองค์หลวงตาสู้สวรรค์ชั้นดาวดึงส์
ขอน้อมกราบแทบเท้าองค์หลวงตามหาบัว

ผู้ตอบ :  ทองเอก [30.1.2554 | 06:55]

 

 
8  

ขอนมัสการพระอาจารย์

ผู้ตอบ :  นิศารัตน์ [8.2.2554 | 17:50]

 

 
9  

อนุโมทนาสาธุ เจ้าค่ะ

ผู้ตอบ :  จุ๋ม [7.4.2554 | 14:20]

 

 
10  

อนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้ตอบ :  วัลลภาและครอบครัว [13.5.2554 | 08:31]

 

 
11  

อนุโมทนาบุญค่ะ

ผู้ตอบ :  โสภณา [8.8.2554 | 10:50]

 

 
12  

สาธุ

ผู้ตอบ :  ออฟ [6.9.2554 | 12:06]

 

 
13  

ผมต้องนึกอยู่นานกว่าจะจำพระอาจารย์ ณรงค์ อาจาโรได้ พบท่านครั้งสุดท้ายน่าจะเป็นเมื่อพ. ศ. 2525 ที่่วัดป่าบ้านตาด ส่วน พ.ศ. 654 นั้นนับอย่างไรช่วยบอกที คือเกิดนานแต่เรียนน้อย ขอบคุณศิษย์วัดป่าบ้านตาดที่นำรูปพ่อแม่ครูอาจารย์ มาให้บูชา

ผู้ตอบ :  vongbt [10.11.2554 | 16:50]

 

 
14  

อนุโมทนา สาธุ สาธุ

ผู้ตอบ :  คนศรีสะเกษ [26.1.2555 | 15:36]

 

 
15  

สาธุๆๆๆๆขออนุโมนาบุญครับ

ผู้ตอบ :  คนจันทร [15.2.2555 | 09:12]

 

 
16  

สาธุ ดีแล้ว

ผู้ตอบ :  กำแพงเพชร หลังเขา [14.3.2555 | 23:25]

 

 
17  

นะโมวิมุตตานัง นะโมวิมุตติยา

ขอกราบนมัสการพ่อแม่ครูอาจารย์พระกัมมัฏฐานทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ

ผู้ตอบ :  อาร์ต [3.4.2555 | 16:06]

 

 
18  

กราบแทบเท้าพ่อแม่ครูอาจารย์ชอบสุดๆสาธุครับ

ผู้ตอบ :  สร [26.4.2555 | 10:54]

 

 
19  

ขอบขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนี้มากครับ

ผู้ตอบ :  เด็กน้อย [14.5.2555 | 18:25]

 


 
หมายเหตุ : สมัครเป็นสมาชิก จึงจะทำการโพสต์รูปภาพได้ ด้วยการ login เข้าสู่ระบบ

-:- ข้อตกลงการใช้กระดานวัดป่ากรรมฐาน -:-

1. ผู้ใช้กระดานสนทนาต้องสมัครเป็นสมาชิก และผ่านการตรวจสอบใบสมัครสมาชิกเสียก่อน จึงจะแสดงความคิดเห็นได้อิสระ
2. หากผู้แสดงความคิดเห็นที่ไม่เป็นสมาชิก ข้อความจะยังไม่ปรากฏทันที ต้องผ่านการตรวจสอบจากทีมงานก่อนนำขึ้นแสดง
3. สมาชิกต้อง login เข้าระบบก่อนตั้งกระทู้หรือแสดงความคิดเห็น ข้อความจะถูกส่งขึ้นระบบโดยอัตโนมัติ เพื่อการแลกเปลี่ยนโดยอิสระ
4. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
5. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
6. ทีมงานวัดป่าขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น หรือระงับการเป็นสมาชิก โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
 

           
  ข้อความ :   *
ชื่อผู้ตอบ :   *  
 

* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก