ท่านสามารถติดตามข่าวสารเว็บไซต์วัดป่าได้อีกทาง www.facebook.com/webwatpa

 
 
ขอเชิญร่วมงานมุทิตาสักการะครบรอบ 81 ปี หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม ณ วัดภูกระแต บึงกาฬ 23-24 มีนาคม 2556

 ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาสักการะครบรอบอายุวัฒนมงคล ๘๑ ปี หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม
ณ วัดสามัคคีอุปถัมภ์(ภูกระแต) ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย
วันที่ ๒๓-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖

รายชื่อพระมหาเถระที่นิมนต์มาร่วมงานทำบุญครบรอบ ๘๑ ปี หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม
ณ วัดสามัคคีอุปถัมภ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ในวันที่ ๒๓-๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

1. หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร วัดป่าวิเวกพัฒนาราม จังหวัดบึงกาฬ
2. หลวงปู่บุญเพ็ง เขมภิรโต วัดถ้ำกลองเพล จังหวัดหนองบัวลำภู
3. หลวงป่ท่อน ญาณธโร วัดศรีอภัยวัน จังหวัดเลย
4. หลวงปู่อุดม ญาณรโต วัดป่าสถิตย์ธรรมวนาราม จังหวัดบึงกาฬ
5. หลวงปู่ประสาร สุมโน วัดป่าหนองใคร้ จังหวัดยโสธร
6. พระราชญาณมุนี (บุญมี) วัดประชานิยม จังหวัดสกลนคร
7. หลวงปู่บุญมา คัมภีรธมฺโม วัดป่าสีห์พนมฯ จังหวัดสกลนคร
8. หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปญฺโญ วัดใหม่บ้านตาล จังหวัดสกลนคร
9. หลวงพ่อแปลง สุนฺทโร วัดป่าอุดมสมพร จังหวัดสกลนคร
10.หลวงปู่สรวง สิริปุญฺโญ วัดศรีฐานใน จังหวัดยโสธร
11.หลวงปู่บุญพิณ กตปุญฺโญ วัดถ้ำผาเทพนิมิต จังหวัดสกลนคร
12.หลวงปู่บุญหนา ธมฺมทินฺโน วัดป่าโสตถิผล จังหวัดสกลนคร
13.พระธรรมเจติยาจารย์ วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพฯ
14.พระราชวราลังการ (สิงห์) วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี
15.หลวงพ่อก้าน จิตตธัมโม วัดถ้ำเป็ด จังหวัดสกลนคร
16.หลวงพ่อจรัส ธัมมธโร วัดป่าน้ำตกพัฒนา จังหวัดเชียงราย
17.หลวงพ่อทองคำ กาญจนวณฺโณ วัดถ้ำบูชา จังหวัดบึงกาฬ
18.หลวงพ่อเสถียร คุณวโร วัดถ้ำพระ จังหวัดบึงกาฬ
19.หลวงพ่อวงศ์ สุภาจาโร วัดโคกอุดม(คำพระองค์) จังหวัดหนองคาย
20.พระครูโกวิทสังฆการ วัดกุดเรือคำ จังหวัดสกลนคร
21.หลวงพ่อหลอ นาถกโร วัดถ้ำพวง จังหวัดสกลนคร
22.หลวงพ่อชาลี ถิรธัมโม วัดป่าภูก้อน จังหวัดอุดรธานี
23.หลวงพ่อคูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง จังหวัดอุดรธานี
24.หลวงพ่อแก้ว สุจิณฺโณ วัดถ้ำเจ้าผู้ข้า จังหวัดสกลนคร
25.พระปภัสสรมุนี วัดท่าสะอาด จังหวัดบึงกาฬ
26.หลวงพ่อสมฤทธิ์ ปญฺญาคโม วัดป่าศรีไพรวัลย์ จังหวัดสกลนคร
27.พระครูวิสุทธิญาณเมธี วัดทุ่งสว่าง จังหวัดหนองคาย
28.หลวงพ่อตุ๊ (เติมศักดิ์ ยุตฺตธมฺโม) วัดดงพระ จังหวัดสกลนคร
29.หลวงพ่อคำศรี อุปสนฺโต วัดประชาสันติอุปถัมภ์ จังหวัดบึงกาฬ
30.หลวงตาแยง สุขกาโม วัดเจติยาคีรีวิหาร จังหวัดบึงกาฬ
31.พระอาจารย์เคน วรธมฺโม วัดโชติการาม จังหวัดสกลนคร
32.พระเทพสารเมธี วัดประชานิยม จังหวัดกาฬสินธุ์
33.พระนิเทศสาสนคุณ วัดบุญเรืองสุวรรณาราม จังหวัดหนองคาย
34.พระอาจารย์พยุง ชวนปญฺโญ วัดป่าภูริทัตตถิรวาส จังหวัดสกลนคร
35.พระอาจารย์เสือ กนฺตสีโล วัดป่าโพนสว่าง จังหวัดสกลนคร
36.พระครูกิตติวรคุณ วัดอรัญญวาสี จังหวัดหนองคาย
37.พระอาจารย์เทวา จารุธมฺโม วัดป่าวิไลพร จังหวัดบึงกาฬ
38.พระอาจารย์โกวิญ กนฺตธมฺโม วัดป่าภูงาม(สีหนาถบรรพต) จังหวัดบึงกาฬ


คลิกชมภาพงานบุญเมื่อปีพ.ศ.2553

คลิกชมภาพงานบุญเมื่อปีพ.ศ.2552

ผู้ส่ง : ณัฐวุฒิ
[26.2.2556 | 12:46]

 
 
1  

ขอน้อมบูชาองค์หลวงปู่ทองพูลด้วยเศียรเกล้า ขอให้หลวงปู่มีธาตุขันธ์แข็งแรงมีอายุยืนยาวมากกว่า ๑๕๐ ปี เพื่อขนมวลสรรพสัตว์ออกจากห้วงแห่งกองทุกข์ให้มากที่สุดด้วยเทอญ ธรรมใดที่องค์หลวงปู่ได้รู้ได้เห็นขอธรรมนั้นให้เกล้ากระผมได้รู้ได้เห็นตามในเร็ววันด้วยเทอญ ขออนุโมทนากับทุกท่านที่มีจิตอันเป็นกุศล สาธุ

ผู้ตอบ :  ธรรมนูญ (ศิษย์) [26.2.2556 | 16:57]

 

 
2  

สาธุๆค่ะ
หากมีภาพงานครบทุกปีก็จะดีมากเลย...ทุกเรื่องเป็นประวัติศาสตร์งานบุญ
สำหรับผู้เข้ามาชมโดยเฉพาะรุ่นใหม่ๆได้ร่วมอนุโมทนาค่ะ...

ผู้ตอบ :  รัชนีวรรณ [26.2.2556 | 20:13]

 

 
3  

น้อมกราบองค์หลวงปู่ด้วยเศียรเกล้าครับ

ผู้ตอบ :  ภาคภูมิ ภูมิฐาน (ทิดเดียว ปากุง) [26.2.2556 | 23:39]

 

 
4  

น้อมกราบหลวงปู่ด้ยเศียรเกล้าค่ะ

ผู้ตอบ :  ฐาณิญา จิโรวสุภาส [27.2.2556 | 10:03]

 

 
5  

น้่อมกราบหลวงปู่ด้วยเศียรเกล้า
กราบอนุโมทนาบุญด้วยเจ้าค่ะ

ผู้ตอบ :  ritlertchai และครอบครัว [28.2.2556 | 10:50]

 

 
6  

น้อมกราบหลวงปู่ด้วยเศียรเกล้าและอนุโมทนาบุญด้วยครับสาธุ

ผู้ตอบ :  สุรศักดิ์ [10.3.2556 | 22:52]

 

 
7  

ขอกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงได้โปรดดลบันดาลให้หลวงปู่ทองพูล สิริกาโมมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลานตราบนานเท่านานครับ

ผู้ตอบ :  อาร์ต [11.3.2556 | 19:20]

 

 
8  

ขอน้อมกราบหลวงปู่ครับ
สาธุๆๆอนุโมทนาบุญด้วยครับ

ผู้ตอบ :  wut [23.3.2556 | 11:29]

 

 
9  

ข้อน้อมกราบหลวงปู่ครับ สาธุ

ผู้ตอบ :  เบียร์ อุดร [24.3.2556 | 15:43]

 

 
10  

อยากให้มีภาพงานปีนี้ด้วยครับจะดีมากครับ

ผู้ตอบ :  อธิพงษ์ ศรีหารัตน์ โอม ชื่นชม [4.4.2556 | 12:10]

 

 
11  

นมัสการหลวงปู่

ทิดเอส หนองตอ

ผู้ตอบ :  เอส [24.8.2556 | 23:36]

 

 
12  

ได้ไปกราบหลวงปู่เมื่อวันออกพรรษาหลวงปู่เมตตาเล่าเรื่องพญานาคกับพุทธศาสนาให้ฟังปิติมากค่ะ

ผู้ตอบ :  ลักขณา [22.10.2556 | 22:04]

 

 
13  

ข้าพเจ้าขอกราบคาราวะด้วยความเคารพ สุทธิดล ผลพัฒนา

ผู้ตอบ :  สุทธิดล ผลพัฒนา บ้านชุมภูพร ศรีวิไล [18.2.2557 | 10:27]

 

 
14  

ขอน้อมกราบหลวงปู่ครับและขออนุมาบุญกับท่านทั้งหลาย

ผู้ตอบ :  ดิศ [20.4.2557 | 13:53]

 


 
หมายเหตุ : สมัครเป็นสมาชิก จึงจะทำการโพสต์รูปภาพได้ ด้วยการ login เข้าสู่ระบบ

-:- ข้อตกลงการใช้กระดานวัดป่ากรรมฐาน -:-

1. ผู้ใช้กระดานสนทนาต้องสมัครเป็นสมาชิก และผ่านการตรวจสอบใบสมัครสมาชิกเสียก่อน จึงจะแสดงความคิดเห็นได้อิสระ
2. หากผู้แสดงความคิดเห็นที่ไม่เป็นสมาชิก ข้อความจะยังไม่ปรากฏทันที ต้องผ่านการตรวจสอบจากทีมงานก่อนนำขึ้นแสดง
3. สมาชิกต้อง login เข้าระบบก่อนตั้งกระทู้หรือแสดงความคิดเห็น ข้อความจะถูกส่งขึ้นระบบโดยอัตโนมัติ เพื่อการแลกเปลี่ยนโดยอิสระ
4. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
5. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
6. ทีมงานวัดป่าขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น หรือระงับการเป็นสมาชิก โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
 

           
  ข้อความ :   *
ชื่อผู้ตอบ :   *  
 

* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก